Chọn nơi nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu

Nên chọn nộp hồ sơ tại tỉnh/thành phố nơi mình sinh sống để tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ và được hỗ trợ tốt nhất

Sau khi bấm vào tỉnh/thành phố nơi bạn muốn nộp hồ sơ, quay lại trang này để xem hướng dẫn chi tiết từng bước

TÌM KIẾM

HỖ TRỢ LÀM HỘ CHIẾU ONLINE

Nhóm ZALO hướng dẫn làm hộ chiếu online